YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

Abrupt: Beklenmedik, ani, sarp, dik
Absent: Yok, bulunmayan, devamsız
Absolute: Mutlak, kesin, tam
Abstract: Soyut
Abundant: Bol, çok, dolu
Accessible: Ulaşılabilir, girilebilir, bulunur
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Acetic: Ekşi, asitli
Acoustic: Akustik, ses, sesle ilgili
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adequate: Yeterli, uygun, elverişli
Adhesive: Yapışkan, bağlı
Adjacent: Bitişik; yakın, komşu
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Aerial: Hava, havai
Alive: Canlı, sağ
Ambiguous: İki anlamlı, belirsiz, müphem
Ample: Yeterli, bol
Annual: Yıllık, senelik
Anomalous: Anormal, kuralsız, aykırı
Anxiety: Endişe, kaygı, merak
Apparatus: Alet, aygıt, cihaz
Appropriate: Uygun, yerinde
Arid: Kuru, kurak, çorak
Ascension: Yükselme
Assertive: İddialı, kendine çok güvenen
Astray: Kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış
Attainable: Ulaşılabilir, elde edilebilir
Available: Müsait, var, mevcut
Aware: Farkında, haberdar
Bald: Kel, kabak, saçsız
Basal: Bazal, esas ile ilgili, temel
Belligerent: Münakaşacı; savaşan
Biased: Önyargılı, taraflı, peşin hükümlü
Blind: Kör, görmeyen, anlayışsız
Boring: Sıkıcı
Bountiful: Cömert, eli açık, bol
Brief: Kısa, kısa ve öz
Brilliant: Zeki, pırıl pırıl, harika
Brittle: Kolay kırılır, kırılgan, gevrek
Calm: Sakin
Calorific: Isıtan, ısı veren
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Cardiac: Kalp ile ilgili, kalp
Charming: Çekici, büyüleyici, cazibeli
Chief: Baş, ana, en üst rütbeli
Clad: Örtülü, sarılmış
Clever: Zeki, akıllı, cin gibi, zarif
Clumsy: Sakar, beceriksiz
Coarse: Kaba, kaba saba, kalın
Cognitive: Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
Coherent: Uyumlu, ahenkli
Commendable: Övgüye değer, övülmeye lâyık
Common: Ortak, müşterek, sıradan
Commonplace: Sıradan, alelâde, olağan
Compact: Sıkı, yoğun; özlü
Complete: Tam
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Compulsive: Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
Concentric: Merkezleri bir, ortak merkezli
Concrete: Somut, elle tutulur, gerçekten var olan
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Consecutive: Birbirini izleyen, artarda
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Conspicuous: Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
Contemporary: Çağdaş, modern
Content: Hoşnut, memnun, hazır
Continuous: Devamlı, sürekli, aralıksız
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Conventional: Basmakalıp, alelade
Cool: Serin, hoş
Corrosive: Aşındırıcı, çürütücü, yıpratıcı
Costly: Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
Countless: Sayısız, çok
Covert: Gizli, saklı, örtülü
Crucial: Çok önemli, kritik
Crude: Kaba, nezaketsiz, ilkel
Curative: İyileştirici, şifa verici, şifalı
Curious: İlgili, meraklı
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Cyclic: Devirli, periyodik
Damp: Nemli, rutubetli, ıslak
Definite: Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
Deliberate: Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
Delicate: Nazik, narin, ince, düşünceli
Dense: Sıkışık, yoğun
Derelict: Terkedilmiş, sahipsiz; harabe
Desperate: Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
Detrimental: Zararlı
Dire: Korkunç, dehşetli, müthiş
Disparate: Bambaşka, tamamen farklı
Distant: Uzak, ırak, uzakta
Distinct: Ayrı, farklı, başka, belirgin
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Divine: Tanrısal, ilahi, Tanrı'ya adanmış
Domestic: Evcil, aile ile ilgili, evcimen
Drastic: Şiddetli, sert, zorlayıcı
Dry: Kuru
Ductile: Eğilebilir, biçimlendirilebilir
Dull: Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
Eager: Hevesli, gayretli, istekli
Eccentric: Acayip davranışlı, antika, alışılmadık
Effective: Etkili, etkileyici, tesirli
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Elaborate: Ayrıntılı, detaylı
Empirical: Deneysel, görgül
Enormous: Büyük, muazzam, kocaman
Entire: Tam, bütün
Equal: Eşit, denk, eş
Equidistant: Eşit uzaklıkta, paralel
Equivalent: Eşit, denk, eşdeğer
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Ethic: Ahlaki, ahlâka uygun
Evergreen: Yaprak dökmeyen ağaç
Evil: Fena, zararlı, kötü
Evocative: Hatırlatan, andıran, çağıran
Exact: Tam, tamı tamına, dakik
Excellent: Mükemmel
Explicit: Açık, belirgin, aşikâr
Explosive: Patlayıcı
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extinct: Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
Extraordinary: Olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Fatal: Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
Favorable: İyi niyetli, olumlu, müsait
Fearsome: Korkunç, dehşetli
Feasible: Uygulanabilir, yapılabilir
Ferrous: Demir, demirli
Fertile: Bereketli, verimli, zengin
Fierce: Azılı, azgın, sert, kızgın
Finite: Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
Firm: Sert, katı, sabit, kesin
Flexible: Elastik, esnek, eğilebilir
Fond: Düşkün, seven, aşırı
Former: Önceki, ilk,önceden
Formidable: Korkunç, tüyler ürpertici
Fragile: Kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir,hassas
Fragrant: Güzel kokulu, kokulu, mis kokulu
Genius: Dahi, deha, zeki
Genuine: Hakiki, öz, gerçek
Giant: Dev, dev gibi, kocaman
Gigantic: Dev gibi, kocaman, çok büyük.
Gloomy: Karanlık, hüzünlü, karamsar
Grand: Büyük, yüce, ulu, heybetli
Gross: Brüt, bütün, toptan
Harsh: Sert, kaba, kırıcı, acı
Honorary: Onursal, fahri
Hostile: Düşmana ait, düşmanca, muhalif
Identical: Aynı, eş, özdeş, tıpkı
Immense: Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
Immune: Bağışık, etkilenmeyen, duyarsız
Impassable: Geçilmez, aşılamaz
Imperial: İmparatora ait, imparatorluk
Impossible: Olanaksız, imkânsız
Improbable: Olanak dışı, olası olmayan
Impulsive: İtici, dürtücü, düşüncesiz
Inadequate: Yetersiz, eksik
Inborn: Doğuştan, doğal
Incredible: İnanılmaz
Indefinite: Belirsiz, kesin olmayan, süresiz
Independent: Bağımsız, özgür, hür
Indifferent: Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
Indigenous: Yerli, özgü, yöreye özgü, doğal
Indispensable: Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
Indoor: İçeri, kapalı, dahili, ev içi
Inefficient: Etkisiz, tesirsiz, yetersiz
Inert: Hareketsiz, durağan, dingin
Inevitable: Kaçınılmaz, çaresiz
Infectious: Bulaşıcı
Infinite: Sınırsız, sonsuz, sayısız
Ingenious: Marifetli, hünerli, becerikli
Initial: Başlangıç, ilk
Inner: İç, dahili, içteki, ruhsal
Insignificant: Önemsiz, değersiz, anlamsız
Intense: Şiddetli, aşırı, son derece
Interior: İç, dahili, içteki, içten
Intermediate: Orta, ara
International: Uluslararası
Intimate: Samimi, yakın, içli dışlı
Intrinsic: Esas, asıl, gerçek
Invasion: İstila, saldırı, akın
Invisible: Görünmez
Irreducible: İndirgenemez, azaltılamaz
Irrelevant: Yersiz, konu dışı, alâkasız
Irresponsible: Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
Joint: Müşterek, ortaklaşa, birlikte
Keen: İstekli, hevesli, düşkün
Last: Geçen
Lean: Zayıf, ince, yağsız, kıt
Lethal: Öldürücü
Local: Yerel, yöresel
Long: Uzun
Loose: Gevşek
Lunar: Aya ait
Lush: Bereketli, bol
Major: Büyük, önemli, başlıca
Mammal: Memeli
Manual: Manuel, elle yapılan
Marvellous: Olağanüstü, fevkalade, harikulâde
Mass: Kitle, küme, yığın,seri
Massive: Ağır, yekpare, masif
Maternal: Anne, anne tarafından olan
Mature: Olgun, kemâle ermiş, ergin
Mental: Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
Meticulous: Titiz, çok dikkatli, kılı kırk yaran
Military: Askeri
Minor: Küçük, ikinci derecede, ikincil
Missing: Kayıp, eksik
Mobile: Hareketli, gezici, oynak
Moderate: Ilıman, ılımlı, ölçülü
Modest: Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
Moist: Nemli, ıslak, sulu, rutubetli
Monetary: Para, para ile ilgili, parasal
Moral: Ahlaki, manevi, törel
Movable: Taşınabilir, oynatılabilir
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Mystery: Gizem, esrar, sır
Naked: Çıplak, yalın, salt
Narrow: Dar, kısıtlı, sınırlı
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Neat: Temiz, derli toplu
Necessary: Gerekli, lazım, zorunlu, gereken
Negligible: Önemsiz, ihmal edilebilir
Nomadic: Göçebe gibi, göçebeye ait
Notable: Saygın, tanınmış, unutulmaz
Noteworthy: Dikkate değer, takdire değer, önemli
Noticeable: Belli, fark edilebilir, göze çarpan
Notorious: Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
Objective: Objektif, tarafsız, nesnel
Obscure: Karanlık, loş, belirsiz, karışık, anlaşılmaz
Obsolete: Eski, kullanılmayan, modası geçmiş
Obstinate: İnatçı, dik başlı, dik kafalı
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Ongoing: Devamlı, sürekli, aralıksız
Optimistic: İyimser
Ordinary: Olağan, sıradan
Outdoor: Açık havada, dışarıda
Outstanding: Göze çarpan, seçkin, önde gelen
Overall: Tam, tüm, etraflı
Own: Kendi
Particular: Belli, belirli, özel, özgü
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Perpetual: Sürekli, aralıksız, daimi
Plausible: Akla yakın, makul, mantıklı
Plentiful: Bol, çok, bereketli
Plenty: Çokluk, bolluk, bereket
Pliable: Bükülebilir, katlanır, esnek
Poisonous: Zehirli, fesat, kötü niyetli
Polar: Kutup, kutupsal
Possible: Olası, mümkün
Potential: Potansiyel, olası
Precarious: Güvenilmez, belirsiz, tutarsız
Precious: Kıymetli, değerli
Precise: Tam, kesin, belirli, belli
Predominant: Üstün, baskın, ağır basan, hakim
Preferable: Daha iyi, tercih edilir
Pregnant: Gebe, hamile, yaratıcı
Prehensile: Kavrayabilen, tutma yeteneği olan
Prehistoric: Tarih öncesi, tarih öncesine ait
Pretty: Hoş, güzel
Previous: Önceki, eski, evvelki
Primary: İlk, biri, başlıca, ana, temel
Prime: En önemli, başlıca, asal
Primeval: İlkel, ilk çağa ait
Primitive: İlk, ilkel, ilk çağa ait
Prior: Önceki, eski, önce
Probable: Olası, mümkün, muhtemel
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prolific: Doğurgan, çabuk üreyen
Prominent: Belirgin, belli, göze çarpan
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Proper: Tam, doğru dürüst, uygun,yerinde
Prosperous: Başarılı, zengin, refah
Pure: Saf, arı, katıksız
Quick: Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
Quiet: Sessiz
Radiant: Parlak, ışık saçan, ışıl ışıl
Radical: Radikal, kökten, köklü, Köksel
Random: Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
Rapid: Çabuk, hızlı, seri
Rare: Ender, nadir
Raw: Ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
Reasonable: Akla yatkın, mantıklı, makul
Recent: Yeni, son, son günlerdeki
Recurrent: Tekrarlayan, yinelenen
Regular: Düzenli
Relevance: İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
Relevant: Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
Reliable: Güvenilir, emin, inanılır
Reluctant: İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Remote: Uzak, çok eski, çok uzak
Repulsive: İtici, antipatik, iğrenç
Responsible: Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
Reverse: Ters, zıt, karşıt, aksi
Rich: Zengin
Ridiculous: Gülünç, komik
Rigid: Sert, katı, eğilmez
Rigorous: Sert, sıkı, şiddetli
Ripe: Olgun, olmuş, dinlendirilmiş
Rough: Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
Round: Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
Rubbish: Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Sacred: Kutsal, mübarek, mukaddes
Satisfactory: Yeterli, tatminkâr, memnun edici
Scarce: Kıt, zor bulunur, az bulunur
Sensible: Duyarlı, mantıklı, hassas
Sensitive: Duyarlı, hassas, alıngan
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Shallow: Sığ, derin olmayan, yüzeysel
Sharp: Keskin, açıkgöz, kesici
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Similar: Benzer, benzeyen
Simultaneous: Eşzamanlı, aynı zamanda olan
Sinister: Uğursuz, kötü, fena, kötü niyetli
Sizeable: Büyükçe, oldukça büyük
Slender: İnce, ince belli, narin
Slight: Hafif, belli belirsiz, azıcık,öylesine
Smart: Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
Smooth: Düz
Solar: Güneş, solar
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Sound: Sağlam, sapasağlam, sıhhatli
Spare: Yedek, fazla, boş, az
Sparse: Seyrek, aralıklı
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Spectacular: Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
Splendid: Görkemli, muhteşem
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Stagnant: Durgun, hareketsiz, tembel
Steady: Sağlam, daimi, devamlı,istikrarlı
Steel: Çelik, çelik gibi, katı
Steep: Sarp, dik, yalçın
Strict: Sert, katı, sıkı, müsamahasız
Stringent: Sıkı, dar, zorlayıcı
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Successful: Başarılı
Succinct: Kısa, özlü, az ve öz
Sufficient: Yeterli, kâfi, yeter
Suitable: Uygun, münasip
Sullen: Somurtkan, suratsız, aksi
Superior: Üst, üstün, yüksek
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Surrounding: Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
Susceptible: Hassas, duyarlı, alıngan
Suspicious: Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
Sustainable: Devam ettirebilir
Swift: Çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen
Taut: Gergin, gerili
Tedious: Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
Telltale: Dedikoducu, ispiyoncu
Tenacious: İnatçı, vazgeçmeyen, yapışkan
Tentative: Deneme niteliğinde, deneysel
Terrestrial: Karasal, yeryüzüne ait
Terrible: Korkunç
Thorough: Tam, eksiksiz, kusursuz,
Tight: Sıkı, dar, gergin
Tough: Sert, sağlam, zorlu, çetin
Transverse: Aykırı, çapraz, enine
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trouble: Sıkıntı
Turgid: Şişmiş, abartılı, mübalağalı
Ubiquitous: Her yerde birden bulunan
Ultimate: Son, en son, en uzak, esas
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Unlimited: Sınırsız, kısıtlamasız, şartsız
Unprepared: Hazırlıksız, hazırlanmamış
Unusual: Alışılmadık, nadir, ender
Upset: Üzgün
Urban: Kentsel, şehirsel
Urgent: Acil, ivedi
Useless: Yararsız
Vague: Belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
Valid: Geçerli, geçer, yürürlükte
Valuable: Değerli, kıymetli, faydalı
Various: Çeşitli, değişik, türlü
Vast: Çok geniş, engin, çok
Versatile: Çok yönlü
Versatility: Çok yönlülük, beceriklilik
Version: Hikâye, versiyon, uyarlama
Vertebrate: Omurgalı
Vertical: Dikey, düşey, dik
Viable: Yaşayabilir, yaşar, geçerli
Vigorous: Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
Violent: Şiddetli, sert, zorlu
Visible: Görülebilir, görünür, görünen
Visual: Görme, görüş, görsel
Vital: Hayati, çok önemli
Vivid: Canlı, hayat dolu, parlak
Volatile: Uçucu, buharlaşan, geçici
Volunteer: Gönüllü
Vulnerable: Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Wealthy: Zengin, servet sahibi
Weird: Tuhaf, acayip, anlaşılmaz
Widespread: Yaygın, genel,geniş çapta
Worth: Değer
Worthwhile: Değer, zahmete değer, zamana değer

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yokdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!